ΔΙΟΡΘΩΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ online / Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ?>

ΔΙΟΡΘΩΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ online / Α΄ ΚΥΚΛΟΣ

Στα μαθήματα παρουσιάζονται όλα τα στάδια διόρθωσης και επιμέλειας ενός κειμένου, με έμφαση στην πρακτική πλευρά των ζητημάτων που ανακύπτουν και παράθεση πλήθους παραδειγμάτων, τυπικών περιπτώσεων και ασκήσεων προς εμπέδωση, ενώ, εισαγωγικά, γίνεται και μια συνοπτική επισκόπηση της διαδικασίας παραγωγής του βιβλίου και της θέσης του διορθωτή-επιμελητή μέσα σε αυτήν.
Ειδικότερα, και ενδεικτικά, στον τομέα της διόρθωσης διδάσκεται η ορθή χρήση των ορθογραφικών, γραμματικών και συντακτικών κανόνων (με βάση τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια), το σύστημα συμβόλων διόρθωσης, καθώς και μέθοδοι αποφυγής των αβλεψιών και εντοπισμού των τυπογραφικών σφαλμάτων, με ταυτόχρονη αξιοποίηση τόσο των παραδοσιακών βοηθημάτων που έχει στη διάθεσή του ο διορθωτής (λεξικά κτλ.), όσο και των τεχνικών δυνατοτήτων που προσφέρονται από το Διαδίκτυο και τους υπολογιστές. Δίνεται επίσης ξεχωριστό βάρος στην τυπογραφική αισθητική της σελίδας, αλλά και στις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τα διαφορετικά είδη κειμένου (λογοτεχνικό, επιστημονικό, μεταφρασμένο κτλ.).
Στον τομέα της επιμέλειας, διδάσκονται μέθοδοι επαλήθευσης και διόρθωσης των πραγματολογικών στοιχείων του κειμένου, καθώς και εντοπισμού των λογικών ανακολουθιών του, ενώ αναπτύσσονται ορισμένες αρχές σχετικές με την οικονομία και τον ρυθμό του λόγου, ούτως ώστε να είναι δυνατές οι βελτιωτικές παρεμβάσεις ακόμα και στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κάποιο προφανές «λάθος» προς διόρθωση. Ταυτόχρονα διασαφηνίζονται τα όρια των αλλαγών επί του κειμένου στις οποίες είναι εφικτό να προβαίνει ο επιμελητής χωρίς να θίγονται οι υφολογικές ή άλλες επιλογές του συγγραφέα ή μεταφραστή, και δίνονται μερικές γενικές κατευθύνσεις στο ζήτημα της επικοινωνίας και του διαλόγου που αναπτύσσεται με τα πρόσωπα αυτά.
Στόχο των μαθημάτων αποτελεί η απόκτηση ή η ενίσχυση των δεξιοτήτων διόρθωσης και επιμέλειας των διδασκομένων σε επίπεδο επαγγελματικής επάρκειας.

Διδάσκων: Χρίστος Κυθρεώτης

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *